Vilniaus lopšelis-darželis
ES PROJEKTAS
ES PROJEKTAS
Lopšelio-darželio rėmimas
Galerija
Apklausos

Koks Jums svarbiausias kriterijus renkantis vaikų darželį?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-0014https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/31ea8f30887c11eb9fecb5ecd3bd711c

       1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021  m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų”:  

1.1. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„1. Įpareigoti neformaliojo vaikų švietimo teikėjus organizuojant neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose ir uždarose erdvėse (toliau – užsiėmimai) ir užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams (toliau – egzaminai) laikytis šių reikalavimų:”.

1.2. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2. Užtikrinti, kad:

1.2.1. užsiėmimuose, egzaminuose dalyvautų ne daugiau kaip 5 mokiniai;

1.2.2. uždaroje erdvėje, kurioje organizuojami užsiėmimai, vienam mokiniui būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 30 m2 plotas.”

1.3. Pakeičiu 1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.9. Egzaminų, užsiėmimų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė užsiėmimuose, egzaminuose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).”

1.4. Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.10. Patalpos, kuriose vykdomi egzaminai, užsiėmimai turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas egzaminų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.”

  1. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 22 d.                                                                       2021 m. kovo 19 d. Nr. V-577 Įsigalioja 2021-03-22

„Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų” pakeitimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f8336c0887c11eb9fecb5ecd3bd711c

  1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimą Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų”:

1.1. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1. Įpareigoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo teikėjus (toliau – mokymo teikėjai) organizuojant aviacijos ir jūrininkų praktinius mokymus (toliau – praktiniai mokymai), užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą būtina juos išlaikyti (toliau – egzaminai), taip pat neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose ir uždarose erdvėse (toliau – užsiėmimai) laikytis šių reikalavimų:”.

1.2. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3. Užtikrinti, kad:

1.3.1. egzaminuose, užsiėmimuose dalyvautų ne daugiau kaip 5 asmenys (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);

1.3.2. uždaroje erdvėje, kurioje organizuojami užsiėmimai, vienam asmeniui būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 30 m2 plotas.”

1.3. Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.7. Egzaminų, užsiėmimų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė praktiniuose mokymuose, egzaminuose, užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).”

1.4. Pakeičiu 1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.8. Praktinių mokymų, egzaminų, užsiėmimų vykdymo vietos turi būti išvėdinamos, o dažnai liečiami paviršiai nuvalomi ir dezinfekuojami po kiekvienų mokymų. Kitas aplinkos valymas praktinių mokymų ir egzaminų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.”

  1. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 22 d.