TEIKIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS:
  • darbo režimas – 6.00-18.00 val.
  • mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d.;
  • ugdymo(si) kalba – rusų.
  • ugdymo(si) organizavimo būdas  – kasdienis.
  • grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus  reikalavimus vadovaujantis vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-57 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. 1-235 redakcija).
  • kiekvienos grupės dienos ritmas skelbiamas ,,Grupės dienyne” bei tėvų informaciniame stende;
  • vaikų lankomumas registruojamas grupės dienynuose, įstaigos dienyne ir lankomumo apskaitos  žiniaraščiuose www.manodienynas.lt sistemoje.
  • mokestis už vaiko maitinimą mokamas iki einamojo mėnesio 24 d.

Papildomos mokamos paslaugos:

Anglų kalba – 4-7 metų amžiaus vaikams.

Šokiai – 4-7 metų amžiaus vaikams.