TEIKIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS:
  • darbo režimas – 6.00-18.00 val.
  • ugdymo(si) kalba – rusų.
  • ugdymo(si) organizavimo būdas  – kasdienis.
  • grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus  reikalavimus vadovaujantis vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu (aktualia redakcija). Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai, 2021-12-27;
  • kiekvienos grupės dienos ritmas skelbiamas tėvų informaciniame stende;
  • vaikų lankomumas registruojamas grupės dienynuose, įstaigos dienyne ir lankomumo apskaitos  žiniaraščiuose www.manodarzelis.lt sistemoje.
  • mokestis už vaiko maitinimą mokamas iki einamojo mėnesio 24 d.

Papildomos nemokamos paslaugos:

Lietuvių kalba – 4-7 metų amžiaus vaikams.

Švietimo pagalbos specialistų paslaugos: psichologo, logopedo, spec. pedagogo ir socialinio pedagogo. 

Psichologo Olgos V. tėvų priėmimo valandos: pirmadieniais 15,00 – 18,00 val.

Logopedo/spec.pedagogo Olgos B. tėvų priėmimo valandos: antradieniais ir penktadieniais 8,00 – 15,00 val.

Socialinio pedagogo Irenos P. tėvų priėmimo valandos: ketvirtadieniais 9,00 – 12,00 val.