Įtraukusis ugdymas pagal UNESCO (2009) suprantamas kaip ugdymo struktūrų, turinio, mokymo(si) bei kiti pokyčiai, kuriais siekiama kiekvieno ugdytinio lygiavertiško dalyvavimo ugdymosi procese, besimokančiųjų interesus ir poreikius tenkinančių ugdymosi aplinkų bei mokymosi patirčių kūrimo, šalinant bet kokias ugdymosi kliūtis.

Įtraukusis ugdymas skirtas ne tik specialiųjų poreikių vaikams – tai ugdymas, apimantis kitą ypatingų poreikių ir rizikos grupę:

  • Ypatingi poreikiai ir pažeidžiamumas kylantis dėl negalios ar sutrikimų;
  • Ypatingi poreikiai ir pažeidžiamumas kylantis dėl socialinių-ekonominių veiksnių;
  • Ypatingi poreikiai ir pažeidžiamumas dėl lytinių, kultūrinių, rasinių, religinių ar kitų skirtumų;
  • Ypatingai gabių mokinių poreikiai ir pagalba jiems.

Išskiriami įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo principai – bendruomeniškumo puoselėjimas, ugdymo veiklos diferencijavimas bei įtraukiojo ugdymo metodų taikymas.

Suprantant, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas ir unikalus, LR Švietimo įstatyme numatomas įtraukiojo ugdymo tikslas – padidinti švietimo prieinamumą ir skatinti kiekvieno ugdytinio galimybių didinimą ir vaiko ugdymosi potencialo realizavimą.

Įtraukiojo ugdymo pagalba kiekvienas vaikas gali mokytis ir išmokti, kiekvienas vaikas turi teisę pasirinkti kur mokytis, o švietimo įstaiga užtikrina kokybiškas įtraukiojo ugdymo sąlygas: įtraukimą, dalyvavimą ir pasiekimus. Įtraukiajam ugdymui užtikrinti svarbu atsižvelgti į:

  • Socialinę-emocinę grupės kultūrą;
  • Specialistų, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą;
  • Instrukcijų pateikimą suprantamai, aiškiai ir pritaikytu turiniu kiekvienam ugdytiniui;
  • Pritaikytą fizinę aplinką.

Besiruošiant 2024 m. įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, mūsų įstaiga siekia mokytis gyventi žmonių įvairovėje ir mokytis iš skirtybių; įkurti sensorinę erdvę; puoselėti įtraukiojo ugdymo vertybes: lygybę ir lygiavertiškumą, teisę, dalyvavimą, pagarbą dalyvavimui, bendruomeniškumą, tvarumą, pasitikėjimą, sąžiningumą, drąsą, džiaugsmą, empatiją, meilę, optimizmą ir tikėjimą, grožį. Mokytojų ir švietimo pagalbos teikėjų pagrindinė užduotis – konsultuoti tėvus švietimo pagalbos teikimo klausimais; skatinti ugdytinius aktyviai mokytis (siekti tikslo, spręsti gyvenimiškas problemas, įgauti šiuolaikiniam gyvenimui aktualių kompetencijų) bendradarbiaujant ir atrandant kiekvienam tinkamą ir empatišką sprendimą. Įtraukiojo ugdymo proceso planavimas ugdo kritinį mąstymą, moko spręsti iškilusias problemas, ugdo kūrybiškumą. Tik mokytojas ir specialistas sprendžia kokius metodus ir strategijas pasirinks organizuodamas ugdymą, siekdamas užtikrinti kokybišką mokymosi procesą.

Mūsų įstaigai svarbus kiekvienas vaikas, mes augame, keičiamės ir mokomės vieni iš kitų, dalindamiesi gerąja patirtimi su besimokančiais ir patiriančiais įtraukties būtinybę bei poreikį.

Siekiantiems išsamiau susipažinti su aktualia informacija, rekomenduojame susipažinti su dokumentais, reglamentuojančiais įtraukųjį ugdymą: 

        1. 2017 Ankstyvojo amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas: naujos įžvalgos ir įrankiai – galutinė jungtinė ataskaita. (2017). Red. M. Kyriazopoulou, P. Bartolo, E. Björck-Åkesson, C. Giné ir F. Bellour. Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra, Odensė, Danija 

https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-new-insights-and-tools-final-summary

       2. LR Švietimo įstatymas nuo 2024 m. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/741a2d624dfd11ec86bdcb0a6d573b32

       3. Pasirengimo įgyvendinti švietimo įstatymo Nr. i-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas.

       4. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija.

       5. Vaiko teisių konvencija (1989).

       6. Neįgaliųjų teisių konvencija (2006).

       7. Darnaus vystymosi darbotvarkė.

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuoroda apie įstaigos pritaikymą neįgaliesiems (stasis.lt):     https://api.stasis.lt/api/v2/units/6731/export?lang=lt