MONTIKI GRUPĖVILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASLAPTIS” INFORMAVIMO DĖL VAIKO LANKYMO/NELANKYMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

Vaikų lankomumas registruojamas grupių dienynuose ir vaikų lankymo dienų tabeliuose iki 9,00 val. Susirgus vaikui būtina informuoti grupės mokytoją tą pačią dieną iki 9.00 val. bendruoju tel. (8 5) 267 2656.
Tėveliai, norėdami pasitikslinti, kiek dienų lankė jų vaikas per mėnesį, gali kreiptis į grupės mokytoją ir paprašyti pasitikslinti grupės dienyne.
Informuojame, kad Vilniaus mieste automatizuotas darželio vaikų lankomumas ir apskaita, mokėjimai. Todėl maloniai prašome tėvelių (globėjų ar rūpintojų), kad nekiltų nesusipratimų, laiku (darbo dienomis iki 9 val.) pateikti informaciją apie vaiko neatvykimą į darželį bei pristatyti nelankymo pateisinimo priežasties dokumentus (pažymas iš darbdavio apie mamytės/tėvelio atostogas, pranešimus dėl vaiko ligos (serga iki 10 dienų) ir kt.). Iš karto tą pačią dieną po ligos pristatyti užpildytą pranešimą apie ligos pradžią ir pabaigą (datos).

26117Sistemoje vaikų lankomumas pildomas:

P pateisinamos nelankymo dienos, jeigu vienas iš tėvų dirba pagal slenkantį grafiką (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes).

P pateisinamos nelankymo dienos, jeigu atostogauja vienas iš tėvų, vyresnių brolių arba seserų arba pats vaikas, jeigu jis lanko priešmokyklinę grupę (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes).

P pateisinama nelankymo diena pagal teisę vienam iš tėvų gauti vieną laisvą dieną per mėnesį, jeigu jie augina 2 ir daugiau vaikų iki 12 metų (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes).

P nelankymas dėl ligos, jeigu pateikiama gydytojo pažyma (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes). 

P pateisinamos dienos dėl nelaimių šeimoje, šalčių ir kitų kataklizmų (gripo epidemija, karantinas dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, -20 laipsnių šalčio ir pan.) (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes).

N nepateisintos nelankymo dienos (mokamas pilnas mokestis: už maitinimą ir ugdymo reikmes).

E nelankymas dėl COVID-19 ligos epidemijos (mokestis neskaičiuojamas).

  • Jei grupei taikoma izoliacija dėl sąlyčio su asmeniu, kuriam diagnozuota COVID-19, vaikų lankomumas tabelyje žymimas E raide. Tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.
  • Jei vaikas yra saviizoliacijoje dėl kitų šeimos narių, jo lankomumas tabelyje žymimas P raide. Tokiu atveju mokestis už maitinimą nemokamas, už ugdymą – mokamas.
  • Jei visam darželiui Administracijos direktoriaus įsakymu taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, vaikų lankomumas tabelyje žymimas E raide. Tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.