Vilniaus lopšelis-darželis
ES PROJEKTAS
ES PROJEKTAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
Vaiko registracija
Vaiko registracija
Apklausos

Koks Jums svarbiausias kriterijus renkantis vaikų darželį?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...
Galerija
Lopšelio-darželio rėmimas
KORONA STOP
KORONA STOP

vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-0014Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 15 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1247 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo pakeitimo”, kuriuo buvo pakeisti Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 11.1., 11.2.2. ir 11.2.11. papunkčiai.

  1. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

  1. Norėdami gauti maitinimo lengvatą, tėvai turi rašyti įstaigos direktoriui prašymą.
  2. Įstaigos direktoriaus įsakymu arba pagal pareigybės aprašymą paskirtas darbuotojas užpildo elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą prašymą prieigai prie SPIS gauti (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/vmsa-strukturiniu-padaliniu-isskyrus-sis-bei-savivaldybei-pavaldziu-istaigu-ir-imoniu-darbuotoju-prasymu-suteikti-prieiga-prie-spis-priemimas).
  1. Prašymus prieigai prie SPIS gauti vertina Savivaldybės Duomenų apsaugos skyrius (per 3 d. d.), prieigas suteikia Savivaldybės Socialinių išmokų skyrius (per 1 d. d. ir tik esant Duomenų apsaugos skyriaus pritarimui) ir apie jos suteikimą informuoja darbuotoją elektroniniu paštu (kartu išsiunčiami prisijungimo prie SPIS duomenys).
  2. Darbuotojui patikrinus asmens duomenis SPIS ir nustačius  Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos vaikui skyrimo faktą, įstaigos direktoriaus įsakymu vaikui skiriama mokesčio už maitinimą lengvata.
  3. Įsakymas teikiamas centralizuotai apskaitos įstaigos (BĮ “Skaitlis”) Tėvų įnašų apskaitos skyriui įstaigą aptarnaujančiam buhalteriui, jei įstaiga buhalterinę apskaitą tvarko savarankiškai – įstaigos buhalteriui.
  4. Mokesčio lengvata pradedama taikyti nuo kito mėnesio pirmos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai.
  1. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.2. vaikas nelanko įstaigos dėl:

„11.2.2. ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;“ 

Paaiškiname, kad iš 11.2.2. papunkčio (kuris galiojo iki šiol) yra eliminuota sąlyga “jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės“. Todėl mokestis už vaiko maitinimą nemokamas nuo pirmos ligos dienos,  jei tėvai apie ligą įstaigą informuoja pirmą nelankymo dieną ir pateisina nelankytas dienas įstaigos nustatyta tvarka per 3 darbo dienas  nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Mokestis neskaičiuojamas už visas vaiko ligos metu nelankytas dienas. Pateisintos vaiko nelankymo dienos vaiko lankomumo žiniaraštyje nuo pirmos ligos dienos žymima raide L.

„11.2.11. kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.“ 

Paaiškiname, kad iš 11.2.11 papunkčio (kuris galiojo iki šiol) yra eliminuota sąlyga „jeigu vaikas nelanko įstaigos 3 ir daugiau dienų“. Todėl mokestis už vaiko maitinimą nemokamas nuo pirmos dėl pateisinamos priežasties neatvykimo dienos, jei tėvai apie vaiko nelankymą dėl pateisinamos priežasties informuoja pirmą nelankymo dieną ir pateisina nelankytas dienas įstaigos nustatyta tvarka per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos. Mokestis neskaičiuojamas už visas vaiko nelankytas ir pateisintas dienas. Pateisintos vaiko nelankymo dienos vaiko lankomumo žiniaraštyje nuo pirmos nelankytos dėl kitų priežasčių  dienos žymima raide K.