ludia-1011

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos: Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“ taryba – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų), pedagogų, kitų darbuotojų ir socialinių partnerių atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti. Ją sudaro 6 nariai: 2 pedagogai, 3 tėvai, 1 vietos bendruomenės atstovas. Tarybos funkcijas reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“ pedagogų taryba-lopšelio-darželio savivaldos institucija, pagrindiniams pedagogų bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Pedagogų tarybos veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Grupių tėvų komitetai ugdymo bei kitiems klausimams spręsti. Darželis, siekdamas racionalaus ir produktyvaus bendravimo su vaikų tėvais, organizuoja apskrito stalo diskusijas, tėvų pokalbius, susirinkimus, stendinius pranešimus, projektinę tėvų – vaikų – mokytojų veiklą.