Vilniaus lopšelis-darželis ,,Paslaptis“ ieško direktoriaus pavaduotojo(-os) ugdymui.

Pareigybė:
Direktoriaus (-ės) pavaduotojas (-a) ugdymui
Darbo aprašymas:

1. Telkti bendruomenę lopšelio-darželio metų veiklos planui parengti ir jį įgyvendinti.

2. Inicijuoti ugdymo programų ir projektų rengimą, koordinuoti jų įgyvendinimą.

3. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus, ugdytinių pasiekimus ir pažangą.

4. Koordinuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinių grupių, Vaiko gerovės komisijos veiklą, inicijuoti gerosios patirties sklaidą.

5. Teikti metodinę-konsultacinę pagalbą pedagogams, prižiūrėti, kaip vykdomi lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai.

6. Vykdyti pedagogų veiklos priežiūrą.

7. Koordinuoti švenčių, išvykų ir kitų renginių organizavimą lopšelyje-darželyje ir už jo ribų.

8. Inicijuoti naujų ugdymo technologijų taikymą ugdymo procese.

9. Vykdyti elektroninio dienyno pildymo priežiūrą.

10. Organizuoti lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo vykdymą.

11. Organizuoti ir įgyvendinti tiriamąją veiklą, analizuoti gautus duomenis, tyrimų rezultatus pristatyti lopšelio-darželio bendruomenei, vadovautis tyrimų duomenimis planuojant tolimesnę lopšelio-darželio veiklą.

12. Koordinuoti bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, Vaikų teisių apsaugą užtikrinančioms institucijoms, miesto ir šalies ugdymo įstaigomis.

13. Rengti lopšelio-darželio direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo proceso organizavimu, projektus.

14. Tvarkyti ugdytinių duomenų bazę.

15. Planuoti ir prižiūrėti Mokymo lėšų panaudojimą.

16. Sudaryti pedagogų darbo grafikus ir užsiėmimų tvarkaraščius.

17. Vaduoti lopšelio-darželio direktorių jam nesant lopšelyje-darželyje (jo atostogų, komandiruotės, nedarbingumo laikotarpiu).

18. Vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus susijusius su lopšelio-darželio veikla.

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Laikinai galime priimti asmenį, kuris studijuoja vadybą (po studijų užbaigimo asmuo galės dalyvauti konkurse šiai vietai užimti).

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą.

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

4. Mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.

5. Išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, vaiko teisių apsaugą, darbo santykius reglamentuojančius nacionalinius ir Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti.

6. Mokėti dirbti pagrindinėmis „Microsoft Office“ programomis: „MS Word“, „MS Exel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, kitomis organizacinės technikos ir komunikacijos priemonėmis.

7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

8. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

9. Privalumas – švietimo pagalbos teikimo organizavimo patirtis.

10. Privalumas – projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymas (CV) nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).

5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu: Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį). Nuoroda į skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovo-pavaduotojas-ugdymui-322;948200.html

Adresas:
Darželio g. 7, Vilnius
Etatas: 0,25 etato
Atlyginimas (bruto):
pareiginės algos koeficientas nuo 1,7811 iki 1,7872
Skelbimo publikavimo data:
2024-03-22
Skelbimo galiojimo data:
2024-04-30
Kontaktinė informacija:

Pasiteiravimo numeris +370 6 45 29535 , el. pašto adresas rastine@paslaptis.vilnius.lm.lt

Darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val.