Mūsų įstaigai skiriamos lėšos socialinei paramai mokiniams (mokinių nemokamam maitinimui) administruoti (0265 šalt. 4000412 sąmata).

Lėšos, skirtos socialinei paramai mokiniams administruoti gali būti naudojamos darbuotojų, atsakingų už šios paramos mokiniams teikimą, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir vienkartinėms išmokoms. Lėšos vienkartinėms piniginėms išmokoms negali viršyti 20 procentų nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

Socialinei paramai mokiniams administruoti skirtų lėšų paskirstymą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyrius.

Nuo 2004 m. lopšelis-darželis dalyvauja ES paramos programoje ,,Pienas vaikams”. Nuo 2012 m. vykdoma ,,Vaisių vartojimo skatinimo programa”. Visų dokumentų dėl apskaitos tvarko centralizuota buhalterija ,,Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita” (nuo 2022 m. sausio 1 d. pervardinta į BĮ ,,Skaitlis”).