Восклицательные знаки картинка смайликLopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

Lopšelio-darželio veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ- 226):

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui (-si) mokykloje.

Įstaigoje vykdomos  neformaliojo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo programos.

Ikimokyklinio ugdymo(si) programa ,,Paslaptingi laipteliai”.

Vaikai gali lankyti anglų, karate mokymo būrelius.

Lopšelis-darželis yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Slavų vainikas”narys.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo(si) programa С желтым шариком смайлики картинки,,Paslaptingi laipteliai” patvirtinta Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-20 ,,Dėl lopšelio-darželio ugdymo programos” ir pritarta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 40-697 ,,Dėl pritarimo Vilniaus lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų ugdymo programoms”.

Programa atnaujinta 2017 m., vadovaujantis valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. nuostatomis, remiantis ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18  d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1009 redakcija), ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d.  ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo” pakeitimo” 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-268, ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014 m.), ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis (2015 m.). Programa grindžiama kitais svarbiausiais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais europinio, valstybinio ir vietinės savivaldos strateginiais dokumentais.

Mūsų darželyje vaikas vertinamas kaip individas. Atsisakoma akademinio mokymo. Ugdoma per ikimokyklinukams būdingą veiklą veiklos kampeliuose.

Prioritetais laikomi meninė ir komunikavimo kompetencijos.

Paslaptingi laipteliai, vedantys į vaidybą, sujungia vaikų kūrybiškumą, vaidybą, pažinimo medžiagą ir kt. Siekiame, kad vaikai nuolat patirtų atradimų džiaugsmą. Programos turinyje numatytos ekskursijos į Lietuvos Nacionalinį operos ir baleto teatrą, Lietuvos Nacionalinį dramos teatrą, Lietuvos Rusų dramos teatrą, Vilniaus Mažąjį teatrą, Elfų teatrą, operos ir baleto teatrą, Lietuvos Nacionalinį dramos teatrą, Lietuvos Rusų dramos teatrą, Vilniaus Mažąjį teatrą, Elfų teatrą, Keistuolių teatrą, ,,Raganiukės” teatrą, Lėlės teatrą ir kt. Vaikai susipažindinami su teatro architektūra, interjeru, maloniai bendrauja su teatro darbuotojais.

UGDYMO UŽDAVINIAI

Восклицательные знаки картинка смайликSaugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, puoselėti jo teigiamas, į asmens tobulėjimą nukreiptas prigimtines galias, garantuoti saugumą padėti adaptuotis naujoje aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, mokyti sveikos gyvensenos.

Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudaryti galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, ugdyti ir plėtoti intelektinius gebėjimus.

Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas skaitymui ir rašytinei kalbai ugdyti.

Ugdyti vaiko dorines nuostatas, jautrumą žmogui, visam gyvajam pasauliui, ugdyti pagarbą tėvams, artimiesiems, bendraamžiams ir kitiems žmonėms, kūrybiškumą, padėti suvokti ir pažinti gamtos grožį, meną, skatinti dalyvauti kūrybinėje veikloje ir atskleisti save, kaip potencialų kūrėją.

Sudaryti prielaidas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumui pradinėje mokykloje.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje, atnaujintoje 2022 m., kuri skirta 5–6 metų vaikams, išskirtos šešios ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, socialinis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Vaikai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes, įgūdžius įgis per patyrimą ir integraliai – žaisdami, stebėdami, eksperimentuodami, veikdami įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas/mokiniu-turinciu-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-ugdymas-2?lang=lt

KITI LEIDINIAI

Pages: 1 2