detia-482

VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. 1-1199 ,,MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO IR  IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS”

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos pasikeitimas_2023-01-01

Įsakymas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo patiekalų gamybos išlaidų dydžio tvirtinimo 2022-04-21

Įsakymas dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų dydžio tvirtinimo 2022-04-21

Įsakymas dėl nemokamo maitinimo kainų (aktualus nuo 2024-02-01)

Įsakymas dėl SUP mokinių maitinimo patiekalų gamybos išlaidų dydžio tvirtinimo 2022-04-21

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ,,PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REKOMENDACIJOS” 2017 m. sausio 2 d. (2017-03-03 redakcija)

Remiantis 2022 m. gegužės 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-1436 

DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO“

2. Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur;

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur;

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur;

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,90 Eur;

2.2.2. darželio grupėse – 3,20 Eur;

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur, vakarienei – 0,84 Eur; 2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur;

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur;

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-1436

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

1. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

1.1. Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus. Dokumentai pateikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės.

1.2. Toje pačioje šeimoje auga (globojami, rūpinami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą.

1.3. Vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.

1.4. Vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

1.5. Vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija, tėvams pateikus ligą patvirtinančius dokumentus.

1.6. Vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus

2. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

2.1. Šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas.

2.2. Vaikas nelanko įstaigos dėl:

2.2.1. Tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba du vaikus iki 12 metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį.

2.2.2. Ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei 3 dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis.

2.2.3. Tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės.

2.2.4. Prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

2.2.5. Tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, taip pat darbo nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-685, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21179

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASLAPTIS” INFORMAVIMO DĖL VAIKO LANKYMO/NELANKYMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO TVARKA 

Vaikų maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje tvarka

Maistas gaminamas Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“ virtuvėje. 

Maisto produktus teikia UAB „Handelshus“, UAB „Officeday“, UAB ,,Laukesta“, UAB ,,Galiasas”, “Litbana”.

Parama: pienas ir pieno produktai – AB ,,Žemaitijos pienas”.

Parama: vaisiai ir daržovės – UAB „Handelshus“.

Įsakymas V-19

Valgiaraščiai 1-3 m.

Valgiaraščiai 4-7 m.

Darželyje sudarytas individialus valgiaraštis vaikui, kuris alergiškas žuviai. 

Vaikai lopšelyje-darželyje maitinami 3 kartus per dieną  (pusryčiai, pietūs ir vakarienė), gamina įstaigos virėjos. Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.15 iki 8.25 val.,  pietus – nuo 11.30  iki 11.50 val., vakarienę nuo 15.00 iki 15.20 val. Vaikų maitinimas organizuojamas pagal suderintus su Vilniaus valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba perspektyvinius valgiaraščius. Perspektyviniai  valgiaraščiai sudaryti atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 21: 2017 reikalavimus (suvestinė redakcija nuo 2018-09-01; įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 103-4858, i. k. 1112250ISAK000V-773;  nauja redakcija nuo 2017-09-01: Nr. V-284, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-14, i. k. 2017-04264). 

Darželyje yra sudarytas ir 2021 m. rugsėjo 1 d. patvirtintas direktoriaus įsakymu pritaikytas maitinimo valgiaraštis (alergiškų maisto produktams (žuviai) asmenų valgiaraštis).

Siekiant gerinti gyventojų sveikatą ir mitybą bei užtikrinti pakankamą su maistu gaunamų maistinių medžiagų ir energijos kiekį, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“  

Nuo sausio 1 d. iš mūsų įstaigos maitinimo raciono išnyko batonai, riebūs padažai, sultys, mažinamas cukraus ir druskos kiekis. Padaugėjo augalinės kilmės patiekalų iš daržovių, ankštinių ir pilnaverčių grūdinių kultūrų. Lyginant su iki šiol buvusiu standartiniu meniu, mažiau gaminame bulvinių, miltinių gaminių. Atsisakėme saldintų gėrimų, vietoj jų – vaikams dažniau siūlome vandenį, žolelių arbatą be cukraus, nebeliko perdirbtos mėsos gaminių (dešrelių ir t. t.), vietoj jų tik šviežiai ruošta mėsa. Didžiąją dalį patiekalų sudaro tausojantys (troškiniai, kt). Primename, kad pateikus gydytojo pažymą, alergiškiems vaikams maistą gaminame pagal individualų meniu. 

PIENO PROGRAMA (AB ,Žemaitijos pienas”) 

Nuo 2004 m. lopšelis-darželis dalyvauja paramos programoje ,,Pienas vaikams”. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą. 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ VARTOJIMO SKATINIMO PROGRAMA (UAB „Handelshus“) 

Nuo 2012 m. vykdoma ,,Vaisių vartojimo skatinimo programa”. Įgyvendinant šią programą formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.

Rakto skylutė

MAISTO DAVINIAI

Nuo 2021 m. sausio 1 d. karantino laikotarpiu (dėl COVID-19 ligos) vaikams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) skiriamas maisto davinys jei vaikas šiuo laikotarpiu nelanko ugdymo įstaigos.

Sauso maisto daviniai: kruopos, makaronai, daržovės, sūris, sviestas, aliejus, miltai, kiaušiniai ir kiti ilgesnio galiojimo maisto produktai iš kurių šeimos galės pasigaminti maistą.  Pažymime, kad maistą išduodame tik kokybišką, įvairų ir atitinkantį saugos reikalavimus.  Sudarant sauso maisto davinius, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 19 punkte išvardintas vaikų maitinimui draudžiamas maisto produktų grupes.

Atkreipiame dėmesį, kad nemokamas maitinimas skiriamas ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl, tuo atveju, kai priešmokyklinukams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, turi būti išsiaiškinama, ar šeimoms maisto davinys yra reikalingas.

2020 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1862 buvo patvirtintas Vaikų maitinimo tvarkos aprašo pakeitimas dėl Maisto davinių:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa991b00e1f011ea9342c1d4e2ff6ff6

Pagrindiniai nemokamo maitinimo  organizavimo principai per karantiną:

  • Kai ugdymo įstaigose priešmokyklinukams, pirmokams ar specialiųjų mokyklų vaikams vyksta įprastas kontaktinis ugdymas, mokiniai maitinami įprastai, tik laikantis visų operacijų vadovo rekomendacijų.
  • Kai mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu, tuomet nemokamą maitinimą gaunančių vaikų šeimoms gali būti tiekiami maisto daviniai arba pagamintas maistas, įvertinus individualią šeimos situaciją. Pagamintas maistas aktualus vaikams, augantiems socialinės rizikos sąlygomis ir negaunantiems šilto maisto namuose.

Pagrindiniai rekomenduojami žingsniai, organizuojant nemokamą maitinimą:

  1. Mokinio tėvai ar globėjai informuojami apie galimybę nemokamą maitinimą vaikui gauti kita forma – maisto daviniu ar tiekiant pagamintą maistą vaikams, kurie auga sudėtingomis sąlygomis.
  2. Išsiaiškinama, ar tėvai, globėjai pageidauja gauti nemokamą maitinimą vaikui per karantiną ir jei taip, ar šeimai labiau priimtina gauti maisto davinį, ar pagamintą maistą.
  3. Nustatomas maisto išdavimo periodiškumas – kartą per savaitę ar panašiai.
  4. Tėvai, globėjai elektroniniame dienyne ar telefonu ar kitais būdais informuojami apie visus sprendimus, susijusius su nemokamo maisto išdavimu. Informacija turėtų būti paskelbta ir mokyklos interneto svetainėje.
  5. Maisto davinys turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
  6. Jeigu šeima neturi objektyvios galimybės pasiimti maisto davinio ar pagaminto maisto mokykloje (nes gyvena toli ir neturi transporto, serga ir panašiai), prašome tokiu atveju organizuoti maisto nuvežimą į namus. Pristačius į namus, maistas paliekamas  prie durų.
  7. Kai dalijami maisto daviniai, jie turi būti iškart supakuoti ir paruošti išsinešti. Atvykti pasiimti maisto davinio rekomenduojama vaiko tėvams, globėjams ar pilnamečiams vaikams.
  8. Maisto davinius dalijantys asmenys turi nuolat naudoti asmenines apsaugos priemones: respiratorius, vienkartines pirštines, dezinfekcinį skystį. Kas dvi valandas rankas rekomenduojama plauti po tekančiu vandeniu su muilu, o dažniausiai liečiami paviršiai turi būti nuvalomi drėgnu būdu ir dezinfekcinėmis priemonėmis.

Nuo 2024 m. vasario 1 d. įsigaliojo nauji mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžiai pietums: priešmokyklinių grupių mokiniams – 2,40 Eur.