VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI 

ĮSAKYMAS V-394 2018-04-10 “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 “DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija). 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS “PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REKOMENDACIJOS” 2017 m. sausio 2 d. (2017-03-03 redakcija)

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

Vaikų maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje tvarka

Maistas gaminamas Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“ virtuvėje. 

Maisto produktus teikia UAB „Handelshus“,  UAB „Sanitex“, UAB „Avanta“, UAB ,,Maistulis“, AB „Žemaitijos pienas“ (parama – pienas ir pieno produktai), UAB „Vaisiai Jums“ (parama – vaisiai ir daržovės).

Valgiaraščio vertinimo pažyma 1-3 m

Vilniaus lopšelio-darželio “Paslaptis” 15 dienų valgiaraštis 1-3 m. vaikams 

Valgiaraščio vertinimo pažyma 4-7 m

Vilniaus lopšelio-darželio “Paslaptis” 15 dienų valgiaraštis 4-7 m. vaikams 

Darželyje sudarytas individialus valgiaraštis vaikui, kuris alergiškas pienui ir pieno produktams. 

Vaikai lopšelyje-darželyje maitinami 3 kartus per dieną  (pusryčiai, pietūs ir vakarienė), gamina įstaigos virėjos. Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.15 iki 8.25 val.,  pietus – nuo 11.30  iki 11.50 val., vakarienę nuo 15.00 iki 15.20 val. Vaikų maitinimas organizuojamas pagal suderintus su Vilniaus valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba perspektyvinius valgiaraščius. Perspektyviniai  valgiaraščiai sudaryti atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 21: 2017 reikalavimus (suvestinė redakcija nuo 2018-09-01; įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 103-4858, i. k. 1112250ISAK000V-773;  nauja redakcija nuo 2017-09-01: Nr. V-284, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-14, i. k. 2017-04264). 

Darželyje yra sudarytas (2019 m. rugsėjo 27 d. pristatytas suderinimui į Vilniaus valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą) pritaikytas maitinimo valgiaraštis (alergiškų maisto produktams asmenų valgiaraštis).

Siekiant gerinti gyventojų sveikatą ir mitybą bei užtikrinti pakankamą su maistu gaunamų maistinių medžiagų ir energijos kiekį, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“  

Nuo sausio 1 d. iš mūsų įstaigos maitinimo raciono išnyko batonai, riebūs padažai, sultys, mažinamas cukraus ir druskos kiekis. Padaugėjo augalinės kilmės patiekalų iš daržovių, ankštinių ir pilnaverčių grūdinių kultūrų. Lyginant su iki šiol buvusiu standartiniu meniu, mažiau gaminame bulvinių, miltinių gaminių. Atsisakėme saldintų gėrimų, vietoj jų – vaikams dažniau siūlome vandenį, žolelių arbatą be cukraus, nebeliko perdirbtos mėsos gaminių (dešrelių ir t. t.), vietoj jų tik šviežiai ruošta mėsa. Didžiąją dalį patiekalų sudaro tausojantys (troškiniai, kt). Primename, kad pateikus gydytojo pažymą, alergiškiems vaikams maistą gaminame pagal individualų meniu. 

PIENO PROGRAMA (AB „Žemaitijos pienas“) 

Nuo 2004 m. lopšelis-darželis dalyvauja paramos programoje ,,Pienas vaikams”. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą. 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ VARTOJIMO SKATINIMO PROGRAMA (UAB „Vaisiai Jums“) 

Nuo 2012 m. vykdoma ,,Vaisių vartojimo skatinimo programa”. Įgyvendinant šią programą formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.

Rakto skylutė

MAISTO DAVINIAI

Nuo 2021 m. sausio 1 d. karantino laikotarpiu (dėl COVID-19 ligos) vaikams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) skiriamas maisto davinys jei vaikas šiuo laikotarpiu nelanko ugdymo įstaigos.

Sauso maisto daviniai: kruopos, makaronai, daržovės, sūris, sviestas, aliejus, miltai, kiaušiniai ir kiti ilgesnio galiojimo maisto produktai iš kurių šeimos galės pasigaminti maistą.  Pažymime, kad maistą išduodame tik kokybišką, įvairų ir atitinkantį saugos reikalavimus.  Sudarant sauso maisto davinius, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 19 punkte išvardintas vaikų maitinimui draudžiamas maisto produktų grupes.

Atkreipiame dėmesį, kad nemokamas maitinimas skiriamas ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl, tuo atveju, kai priešmokyklinukams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, turi būti išsiaiškinama, ar šeimoms maisto davinys yra reikalingas.

2020 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1862 buvo patvirtintas Vaikų maitinimo tvarkos aprašo pakeitimas dėl Maisto davinių:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa991b00e1f011ea9342c1d4e2ff6ff6

Pagrindiniai nemokamo maitinimo  organizavimo principai per karantiną:

  • Kai ugdymo įstaigose priešmokyklinukams, pirmokams ar specialiųjų mokyklų vaikams vyksta įprastas kontaktinis ugdymas, mokiniai maitinami įprastai, tik laikantis visų operacijų vadovo rekomendacijų.
  • Kai mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu, tuomet nemokamą maitinimą gaunančių vaikų šeimoms gali būti tiekiami maisto daviniai arba pagamintas maistas, įvertinus individualią šeimos situaciją. Pagamintas maistas aktualus vaikams, augantiems socialinės rizikos sąlygomis ir negaunantiems šilto maisto namuose.

Pagrindiniai rekomenduojami žingsniai, organizuojant nemokamą maitinimą:

  1. Mokinio tėvai ar globėjai informuojami apie galimybę nemokamą maitinimą vaikui gauti kita forma – maisto daviniu ar tiekiant pagamintą maistą vaikams, kurie auga sudėtingomis sąlygomis.
  2. Išsiaiškinama, ar tėvai, globėjai pageidauja gauti nemokamą maitinimą vaikui per karantiną ir jei taip, ar šeimai labiau priimtina gauti maisto davinį, ar pagamintą maistą.
  3. Nustatomas maisto išdavimo periodiškumas – kartą per savaitę ar panašiai.
  4. Tėvai, globėjai elektroniniame dienyne ar telefonu ar kitais būdais informuojami apie visus sprendimus, susijusius su nemokamo maisto išdavimu. Informacija turėtų būti paskelbta ir mokyklos interneto svetainėje.
  5. Maisto davinys turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
  6. Jeigu šeima neturi objektyvios galimybės pasiimti maisto davinio ar pagaminto maisto mokykloje (nes gyvena toli ir neturi transporto, serga ir panašiai), prašome tokiu atveju organizuoti maisto nuvežimą į namus. Pristačius į namus, maistas paliekamas  prie durų.
  7. Kai dalijami maisto daviniai, jie turi būti iškart supakuoti ir paruošti išsinešti. Atvykti pasiimti maisto davinio rekomenduojama vaiko tėvams, globėjams ar pilnamečiams vaikams.
  8. Maisto davinius dalijantys asmenys turi nuolat naudoti asmenines apsaugos priemones: respiratorius, vienkartines pirštines, dezinfekcinį skystį. Kas dvi valandas rankas rekomenduojama plauti po tekančiu vandeniu su muilu, o dažniausiai liečiami paviršiai turi būti nuvalomi drėgnu būdu ir dezinfekcinėmis priemonėmis.